Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.

biuro@avas.com.pl

Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Kontakt: 667 325 036

REGULAMIN AVAS mwss Sp. z o.o. w Zielonej Górze

§1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – wiążące zainteresowanych oraz strony umowne przedmiotowe zasady korzystania z serwisu internetowego www.avas.com.pl oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu RODO.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1.
 • Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez AVAS mwss Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez AVAS mwss Sp. z o.o. lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zwani łącznie.
 • Usługobiorca – osoba która jakikolwiek korzysta z Serwisu i/lub korzysta z usług i produktów Usługodawcy. Usługobiorca może również być nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Klient; Użytkownik; Kupujący, Zleceniodawca.
 • Usługodawca - AVAS mwss Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-022 przy ul. Sulechowskiej 1, lok 506, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859812, NIP: 9731073314. Kapitał zakładowy 10 000 PLN pokryty w całości. Usługodawca może być również nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Sprzedawca, Dostawca, Zleceniobiorca, Avas.
 • Umowa sprzedaży – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 • Własność intelektualna – ogół praw materialnych i niematerialnych należących do autora danego utworu bądź innego dzieła upoważniające go do decydowaniu o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. W szczególności materiały zawarte w Serwisie.
 • Zadatek – w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  1. zasady działania Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.avas.com.pl,
  2. zasady świadczenia i korzystania z usług, prawa i obowiązki Usługobiorców, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego przedmiotowy Serwis,
  3. zasady świadczenia i korzystania z usług, prawa i obowiązki Usługobiorców, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego usługi prezentowane w Serwisie,
  4. politykę prywatności Usługodawcy,
  5. postępowanie reklamacyjne.
 2. Usługodawcą jest AVAS mwss Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystający z usług Usługodawcy i Serwisu w jakikolwiek sposób oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zgadza się na warunki w nim zawarte.
 5. Korzystający z usług Usługodawcy i Serwisu zobowiązują do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług i sprzedaży produktów w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami.
 7. Treści prezentowane w Serwisie są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Treści prezentowane w Serwisie są zaproszeniem do indywidualnych negocjacji.
 9. Treści prezentowane w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 10. Zawarcie umowy sprzedaży z Usługodawcą lub z innym podmiotem którego produkty lub usługi są prezentowane w Serwisie może nastąpić po zawarciu indywidualnej umowy sprzedaży.
 11. Serwis umożliwia zawarcie umowy sprzedaży, zawarcie umowy finansowej, skojarzenie stron przyszłej umowy, przeprowadzenie wyboru i/lub indywidualnego doboru produktu i/lub usługi, znalezienie dostawcy produktu i/lub usługi.

§3

 Polityka Prywatności

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest AVAS mwss Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-022 przy ul. Sulechowskiej 1, lok 506, KRS: 0000859812, NIP: 9731073314.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług przez AVAS mwss Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-022 przy ul. Sulechowskiej 1, lok 506, KRS: 0000859812, NIP: 9731073314.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO w związku z pkt. 47/ RODO, tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług:
  1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zapytań,
  2. w celu dopasowania treści strony oraz reklam do potrzeb i zainteresowań Klientów,
  3. dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać potrzebom Klienta,
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym prowadzenie marketingu i promocji własnych usług przez Avas, na rzecz Klienta,
  5. wykonywania i realizacji zadań wynikających z zawartych umów, w tym w szczególności sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą następujące rodzaje podmiotów:
  1. AVAS mwss Sp. z o.o. w Zielonej Górze i jego przedstawiciele,
  2. podmioty zewnętrzne: kooperanci i Klienci Avas, którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej komunikacji,
  3. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Avas,
  4. podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Avas,
  5. podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Avas.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na mocy przepisów prawa i umów oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do pisemnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i zautomatyzowany.

§4

Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne winny być składane listem poleconym w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe Klienta, opis przedmiotu reklamacji oraz podstawę składanej reklamacji.
 3. Do złożenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, może to być dokument .pdf wygenerowany z bankowości elektronicznej lub inny wyciąg bankowy.
 4. Usługodawca dokona oceny reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej prawidłowego wpłynięcia do siedziby Usługodawcy.
 5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, w szczególności w przypadku konieczności uzyskania stanowiska podmiotów trzecich, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przyczynie opóźnienia.
 6. Jeżeli do ustosunkowania się do przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta niezbędne będzie dostarczenie przedmiotu sprzedaży do Usługodawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany przedmiot sprzedaży na swój koszt do najbliższej siedziby Usługodawcy.

§5

 Wartość intelektualna

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 2. Informacje, ilustracje i grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w innych powszechnie dostępnych materiałach, a w szczególności naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje, ilustracje i grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniej zgody AVAS mwss Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
 4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Avas lub podmiotom, z którymi Avas zawarł stosowne umowy.

§6

 Prawa i Obowiązki Stron

 1. Klient ma prawo do otrzymania rzetelnej i uczciwej usługi na najwyższym poziomie oraz otrzymania produktu który spełnia jego wysokie oczekiwania.
 2. Klient ma prawo do wpływu na dane osobowe przetwarzane przez Avas.
 3. Klient ma prawo do reklamacji w sprawach dotyczących realizacji umowy zawartej z Usługodawcą.
 4. Klienta ma prawo do odstąpienia od odrębnie sporządzanej umowy w przypadku niewykonania umowy zgodnie z jej treścią.
 5. Avas zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i zmianach Regulaminu, bez konieczności uprzedzania o swoich zamiarach.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez niego w Serwisie. Umieszczając w Serwisie informacje, komentarze, wypowiedzi lub opinie Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr i/lub praw osób trzecich.
 7. Avas jest uprawniony do odmowy świadczenia usługi oraz do odstąpienia od już zawartej umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia tj.: naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu; podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych; wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem; działania na szkodę Serwisu i/lub Avas.
 8. Avas zastrzega, że nie odpowiada za to czy korzystanie z Serwisu, usług czy produktów sprosta oczekiwaniom Klienta co do zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Avas.
 9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Avas nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i\wszelkich innych aspektów aktywności życiowej i/lub zawodowej.
 10. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odesłania do innej strony internetowej, za szkody wynikłe w\skutek odesłania Avas, nie mając wpływu na treści w nich zawarte, odpowiedzialności nie ponosi.
 11. AVAS mwss Sp. z o.o. oświadcza, iż Zadatek pokrywa koszty przygotowania i koordynowania dostawy towarów i usług w których zawierają się m.in. koszty paliwa na poczet dostawy towaru lub usługi, koszty administracyjne i operacyjne związane z uruchomieniem zamówienia. Wysokość zadatku jest adekwatna do poniesionych kosztów związanych z realizacją zamówienia Klienta. Od momentu podpisania odrębnej umowy określającą wysokość zadatku zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Avas, zadatek jest zwracany w podwójnej wysokości.
 12. W celu odbycia jazdy próbnej wybranym autem Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, w szczególności: Imienia i nazwiska, numeru PESEL;  numeru telefonu.
 13. Osoba odbywający jazdę próbną oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem  o których mowa w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151).
 14. Osoba oświadcza, że odbywając jazdę próbną nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków odurzających.
 15. Osoba odbywająca jazdę próbną ponosi odpowiedzialność za szkody materialne i/lub niematerialne powstałe w czasie jej trwania w wyniku uszkodzenia bądź utraty pojazdu lub jego części, jeżeli nie zostały one w całości pokryte przez ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia.  
 16. W przypadku szkód niepokrytych w całości przez ubezpieczenie Osoba odbywająca jazdę próbną winna naprawić szkodę do wysokości odtworzeniowej poniesionych strat w terminie 7 dni od dnia spowodowania ewentualnych szkód.

§7

 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy jedno bądź więcej postanowień zawartych w Regulaminie lub odrębnych umowach o świadczenie usług przez Avas będzie z jakiegoś powodu uznane za nieważne, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niemożność dochodzenia drogą sądową nie będzie wpływała na inne poczynione w Regulaminie lub odrębnych umowach postanowienia.
 2. Avas zaleca metodę podzielonej płatności (tzw. split-payment) za należności wynikające ze świadczonych usług i umów sprzedaży.
 3. Wszelkie spory, szczególnie w zakresie Regulaminu, realizacji umów których stroną jest Usługodawca Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym rzeczowo sądom powszechnym właściwym dla siedziby Avas. 

 

 

biuro@avas.com.pl

AVAS mwss Sp. z o.o
ul. Sulechowska 1, lok.506
65-022 Zielona Góra
NIP 973-107-33-14
KRS 0000859812

Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.
Ups! Problem z wyświetleniem tego elementu. Odśwież stronę.